جزایر یونان

مهاجران زیرسن بدون همراه و بیمار در حال انتقال از یونان به آلمان
۱۰ سپتمبر سال ۲۰۲۰، پس از آتش سوزی در کمپ موریا که در جزیره لیسبوس قرار داشت، آوارگان و مهاجران شب را در فضای باز می خوابیدند./عکس: Reuters
ورود مهاجران در اردوگاه موقتی جدید در جزیره لیسبوس یونان
اردوگاه کاراتیپه جزیره لیسبوس دسمبر ۲۰۲۰
اردوگاه کاراتیپه در جزیره لیسبوس یونان دسمبر ۲۰۲۰
انتقال پناهجویان خورد سال با خانواده های شان از جزایر یونان به میدان هوایی هانوفر آلمان (عکس آرشیف)
کارتیپه جزیره لیسبوس دسمبر ۲۰۲۰
اردوگاه کاراتیپه جزیره لیسبوس دسمبر ۲۰۲۰
کشف مهمات منفجر نشده در اردوگاه مهاجران در لیسبوس
دسمبر ۲۰۲۰
عکس از آرشیف دویچه وله/ پولیس یونان و مهاجران
عکس: ارشیف/کودکان مهاجر پس از رسیدن به میدان هوایی هانوفر سوار بس شدند./عکس: Reuters/F.Bimmer
یک گروه از پناهجویان سومالیایی که تازه وارد جزیره لیسبوس یونان شده اند / Photo: picture alliance