جنایات جنگی

دادگاه کیفری بین المللی در لاهه.عکس از رویترز
محکمه ایالتی برلین