جهان

تعداد مهاجران آواره در جهان به بیش از ۶٠ میلیون تن رسیده است. عکس: مهاجرنیوc
رقم بیجاشدگان داخلی در سال گذشته به بیش از ۶۰ میلیون تن در جهان رسیده است
کودکان در کمپ موریا، یونانCredit: Sarah Sammya Anfis /
کودکان همراه با مادرانشان در غرب کابل
شمار پناهجویان در سراسر جهان بار دیگر افزایش یافت
رقم مهاجران در جهان به سرحد ۹۰ میلیون تن رسیده است
بر بنیاد یافته های شورای پناهندگان ناروی، درگیری های مسلحانه سبب شده اند که تنها در دو ماه اخیر صدها هزار تن در جهان آواره شوند
وزارت انکشاف آلمان از احتمال افزایش مهاجران در جهان به دلیل همه گیری ویروس کرونا هشدار داد.
رقم بیجا شدگان داخلی به بیش از ۵۱ میلیون تن در جهان می‌رسد.
یک سازمان مددرسان از احتمال بروز فاجعه در مناطق مهاجر نشین در جهان هشدار می دهد.
سازمان ملل می‌خواهد که برای مبارزه با شیوه ویروس کرونا در میان پناهجویان، اختصاص یافتن ده‌ها میلیون دالر لازم می‌باشد.
عکس از آرشیف/ سازمان ملل می گوید که رقم مهاجرت در جهان افزایش یافته است.