خارجیان

کودکانی که از والدین خارجی در آلمان تولد می شوند، دیگر مجبور نیستند تا سن ۲۲ سالگی در مورد ملیت خود تصمیم بگیرند
فِردا اتامان، مأمور ویژه ضد تبعیض حکومت آلمان
قانون
یک مرد به دلیل فراهم کردن قرارداد کار جعلی در ایتالیا تحت پیگرد قرار گرفت
 Photo: ANSA/CARABINIERI MACERATA
عکس از (Picture_alliance)/ نیروهای آلمانی در افغانستان را نشان می‌دهد
دفتر پولیس منطقه رون در جنوب شرق فرانسه. عکس از سیماد
عکس از آرشیف/ اخراج مهاجران رد شده از آلمان به افغانستان
تظاهرات در برابر پره‌فکتور  پولیس پاریس، ۱۲ مارچ ۲۰۲۱. عکس از تویتر  Adrian_crc@
مرکز بازداشت اداری برای خاریجان در حال اخراج در شهر رن. عکس از سیماد
تصویر تزئینی. عکس از رویترز
یک مرکز نگهداری خارجیان در فرودگاه رواسی شارل دوگل در شمال پاریس. عکس( آرشیف) از مهاجر نیوز
در سال ۲۰۱۹ رقم افرادی که در آلمان به دنبال حفاظت بوده اند، افزایش یافته است