خشونت در زندان

تمنا زریاب پریانی، یکی از اعضای جنبش خودجوش زنان افغانستان.
زندان پلجرخی در کابل