دادگاه اداری

عکس از آرشیف/ بر اساس حکم محکمه قانون اساسی «آزمایش ایمان» در مورد پناهجویان نوکیش فقط به صورت بسیار محدود امکان پذیر است
متقاضیان برای انجام کار اداری در پرفکتور انتونی منتظر اند، می ٢۰۱۸. عکس از صدای مهاجر
عبدالرازق عدیل یکی از مترجمان سابق ارتش فرانسه در افغانستان و رئیس برحال انجمن ترجمان های افغان ارتش فرانسه. عکس از: عبدالرازق عدیل