دادگاه اداری

بر بنیاد یک فیصله یک دادگاه آلمان، اخراج دو دختر پناهجو به یونان صورت نمی‌گیرد
آرشیف: مهاجران و اتباع خارجی در برابر پرفکتور انتونی در یکی از حومه های پاریس در صف منتظر هستند. سال ۲٠۱۸. عکس: مهاجرنیوز
عکس از آرشیف/ بر اساس حکم محکمه قانون اساسی «آزمایش ایمان» در مورد پناهجویان نوکیش فقط به صورت بسیار محدود امکان پذیر است
متقاضیان برای انجام کار اداری در پرفکتور انتونی منتظر اند، می ٢۰۱۸. عکس از صدای مهاجر
عبدالرازق عدیل یکی از مترجمان سابق ارتش فرانسه در افغانستان و رئیس برحال انجمن ترجمان های افغان ارتش فرانسه. عکس از: عبدالرازق عدیل
Webpack App