دریای اژه

یک محکمه یونان تصمیم گرفت که اتهامات جاسوسی را علیه یک گروه از نجات مددرسانان لغو کند
یک گارد ساحلی ترکیه به قایق مملو از مهاجران نگاه می کند.  عکس: پکچرالیانس
گارد ساحلی ترکیه از نجات دادن حدود ۸۱ پناهجو در سواحل ترکیه خبر داده است (عکس آرشیف)
قایق مهاجران در دریای اژه. عکس: رویترز
یک گارد ساحلی ترکیه به قایق مملو از مهاجران نگاه می‌کند. عکس: پکچرالیانس
واسکت نجات در دریای اژه. عکس: پکچرالیانس
دو قایق حامل مهاجران در یونان غرق شدند
عکس: الیانس
گروهی ۹ نفره از مهاجران پس از نجات از آب های اژه (اول نومبر) / تصویر از رویترز
9 نفر از نجات یافتگان واژگون شدن قایق مهاجران در یک کشتی گارد ساحلی یونان در پتوهای حرارتی/ عکس آسوشیتدپرس
قایق مهاجران در دریای اژه میان ترکیه و یونان. عکس از آرشیف
یک روز بعد از غرق شدن در ساحل کیترا، اسباب و وسایل مهاجران به روی آب دیده می‌شوند، ۷ اکتوبر. عکس از رویترز
عملیات نجات مهاجران در آ‌بهای جزیره کیترا در یونان. عکس : کاپی اکران از نگهبانان ساحلی یونان