دولدونگ

عکس از آرشیف/ اخراج مهاجران رد شده از آلمان به افغانستان
هفت مرکز موسوم به انکر (Ankerzenter) کارشان را سر از اول ماه اگست سال گذشته در ایالت بایرن آغاز کردند.
در تغییرات قانونی، قرار است یک نوع دیگر برگه تحملی تحت عنوان «دولدونگ برای افراد با هویت ناشناخته» افزوده شود.
بیش از یک چهارم پناهجویانی دارای برگه تحمل در آلمان افراد زیرسن اند.
وزارت داخله می‌خواهد که برگه تحمل را برای گروهی مشخص از پناهجویان رد شده ندهد.
تا اخیر سال ۲۰۱۷ یک میلیون و هفتصد هزار تن در آلمان درخواست پناهندگی کرده اند.
تا اخیر ماه جولای امسال حدود ۲۳۵ هزار تن مکلف به ترک خاک آلمان بوده اند.
تصویر یک خانوداه  پناهجو