راستگرایی

کاپیتان کارولا راکیته Crédit : Guglielmo Mangiapane, Reuters
آلیس ویدل، رئیس جناج پارلمانی حزب "بدیل برای آلمان"
لوت سخنگوی برکنار شده حزب راستگرای "بدیل برای  آلمان"
موتر پولیس در شهر ایرفورت آلمان
یک مرد راستگرای آلمانی در شهر هاناو آلمان دست کم ۹ فرد دارای پیشینه مهاجرت را به تاریخ ۱۹ فبروری ۲۰۲۰ به قتل رساند. یکی از قربانیان یک جوان افغانی-آلمانی بود.
پولیس یک فرد مظنون به قتل والتر لوبکه را بازداشت کرد.
عکس آرشیف از تظاهرات گروهی از راستگرایان افراطی در آلمان
شماری از راستگراهای افراطی برای جلوگیری از ورود پناهجویان به یونان رفته اند. March, 2020 | Source: Twitter @teammareliberum