روند تخلیه

روند تخلیه افغان ها توسط کشور های غربی
میدان هوایی انوفر آلمان
روند تخلیه افغان ها توسط کشور های غربی
ویزای شنگن. عکس از پیکچر الیانس
روند تخلیه افغان ها توسط کشور های غربی
شماری از کارمندان محلی آلمان با خانواده های شان که وارد آلمان شده اند (عکس آرشیف)
کارمندان سفارت آلمان در حال عکس برداری از محوطه بیرونی سفارت آلمان در تهران
روند تخلیه افغان ها توسط کشور های غربی
هواپیمایی نظامی آلمان در ازبکستان با افراد که از کابل نخست به تاشکند انتقال یافتند و بعدا به آلمان (۱۸ آگست ۲۰۲۱)
مهاجران افغانی که توسط نیروهای امریکای از افغانستان به پایگاه نظامی امریکایی ها در رامشتاین آلمان انتقال یافته اند
عکس آرشیف: در حمله انتحاری ماه اگست در  نزدیکی فرودگاه کابل، دستکم ۸۵ تن از جمله ۱۳ نظامی امریکایی کشته شدند.
هواپیمای خط هوایی قطر