زبان آلمانی

حدود یک سوم همه مردم با پیشینه مهاجرت در آلمان، از کشور های اروپایی اند
عکس از آرشیف/ مهاجران در کورس آموزش زبان آلمانی
یکی از شعبات مرکز کاریابی در آلمان
بیشتر از همه افغان هایی که تقاضای پناهندگی شان رد شده است، به آموزش مسلکی پرداخته اند تا از این طریق یک اقامت مطمئن در آلمان را برای خود تضمین کنند
تظاهرات در میدان هوایی برای جلوگیری از اخراج های جمعی به افغانستان
مکاتب آلمان با کمبود معلمین روبرو اند
ارتباطات نزدیک میان ناهجویان و آلمانی ها به خصوص در محیط های کاری و آموزشی تقویت می شود
picture-alliance/ZB/S. Willnow
دوازدهمین اجلاس ادغام در آلمان
روند  ادغام پناهجویان در بازار کار و شمولیت شان در نهادهای آموزشی در آلمان رو به بهبود است.
دوازدهمین اجلاس ادغام در آلمان
انیته ویدمن ماوتس، مامور حکومت آلمان در امور ادغام.
عکس از آرشیف/  پناهجویان در یکی از صنوف، زبان آلمانی را فرا می گیرند