ساخت و ساز حصار مرزی دایمی

گارد مرزی لتونی در جریان ساخت حصار موقت سیم خاردار در مرز لتونی و بلاروس / ۲۸ سپتمبر ۲۰۲۱