سازمان

بیش از هشت هزار مهاجر در ماه جنوری سال جاری در مناطق غربی مسیر بالقان گیر مانده اند.
موانع در شهر کاله فرانسه، عکس از آرشیف، مهدی شبیل
یک پناهجوی افغان به ظن همکاری با گروه طالبان، در شهر هامبورگ آلمان محاکمه می‌شود.
مهاجر نیوز/ یکی از افراد معلول نیازمند بالای ولچر که احتمالآ در مسیر مهاجرت باشد.