سختگیرانه

انه گریت کرامپ کارنباور رئیس جدید حزب دموکرات مسیحی آلمان
رقم قربانیان در چهار ماه گذشته، در بحیره مدیترانه روزانه به هشت نفر رسیده است.
ماتئو سالوینی، وزیر داخله ایتالیا