سیستم پناهنده گی

مهاجران پس از عبور از کانال مانش به دوور می رسند، ١۴ اپریل ٢٠٢.  عکس: رویترز
واتیزات: رهنمای اطلاعاتی برای مهاجران در فرانسه. عکس: سازمان واتیزات