شهرداری

عکس از آرشیف/ حرکت اعتراضی گذشته را نشان می‌دهد که در برابر ماتئو سالوینی صورت گرفته بود.
دومنیکو لوکانو، شهردار ریاچه