شهرداری

عکس از آرشیف/ شماری از شهرهای آلمان از انگلا مرکل صدر اعظم این کشور می‌خواهند که اجازه بدهد تا آنان پناهجویان نجات یافته در بحیره مدیترانه را بپذیرند.
عکس از آرشیف/ حرکت اعتراضی گذشته را نشان می‌دهد که در برابر ماتئو سالوینی صورت گرفته بود.
دومنیکو لوکانو، شهردار ریاچه