شهروندان

عکس از آرشیف/ اخراج مهاجران رد شده از آلمان به افغانستان
عکس از آرشیف/ قایق مهاجران در دریای اژه را نشان می‌دهد