صنایع دستی

شماری از پناهجویان در کمپ "اداشیفسی" صربستان، 
مشغول کار در بخش صنایع دستی هستند
بخش صنایع دستی آلمان با کمبود کارگران مسلکی روبرو است.
صنایع دستی آلمان خواستار نگه‌داری پناهجویانی شده است که در این کشور دوره‌های آموزشی را سپری کرده اند.
اتاق تجارت و صنایع آلمان در هراس است که حوادث بیگانه ستیزی جایگاه کسب و کار این کشور را با خطر مواجه خواهد کرد.
رقم پناهجویانی که دوره آموزش های مسلکی را در آلمان فرا می‌گیرند، در این اواخر افزایش یافته است.
دویچه وله- شمار پناهجویان علاقمند برای فراگیری مهارت‌های صنایع دستی در آلمان افزایش یافته است.