غیرقانونی

دادگاه بایون دو شهروند هندی را به زندان محکوم کرد. عکس: مهاجرنیوز
مهاجران در مرز چک با سلواکیا در حال عبور از منطقه لانژهوت برودسکه به تاریخ ۲۹ سپتمبر سال ۲۰۲. عکس: واکلاو سالک/پکچرالیانس
مرز بین بلغاریا و ترکیه. عکس: پکچرالیانس
فرانتکس. عکس: پکچرالیانس
شهر استانبول در ترکیه. عکس: رویترز
بریتانیا در نظر دارد تا پناهجویان غیرقانونی را اخراج کند. عکس: مهاجر نیوز
پولیس فرانسه. عکس: رویترز
پولیس سرحدی در کنار دیوار آهنی در مرز یونان و ترکیه در ماه می ۲۰۲۱. عکس: گیانیس پپانیکوس /AP
یک خانواده افغان در راه بالکان در مرز میان بوسنیا و کرواسی، دسامبر ۲۰۲۰.  عکس: پکچرالیانس
یک گارد ساحلی ترکیه به قایق مملو از مهاجران نگاه می کند.  عکس: پکچرالیانس
ژاندارمری فرانسه. عکس: کریتیف کمون
گزرگاه مرزی بین آلمان و جمهوری خلق چک