لامپدوسا

گروهی از پناهجویان که به جزیره لامپدوسا رسیده اند
عکس از آرشیف/ گروهی از مهاجران به جزیره لامپدوسا رسید
سلیف و ۹ مهاجر دیگر در سرک های یکی از شهرهای جزیره سیسیلی می خوابند./عکس: DR