مرد

بیشترین درخواست برای تجدید نظر از سوی پناهجویان مرد ارایه شده است.
محاکمه پناهجوی عراقی در پیوند به قتل یک دختر جوان آلمانی آغاز می‌شود.