مسلمانان

اسفندیار فقیری کنار مقبره پسرش نشسته است
کنفرانس اسلام در آلما در سال ۲۰۰۶ راه اندازی شد
هربرت روئل وزیر داخله ایالت نوردراین وستفالن بر مبارزه علیه افراطگرایی تأکید دارد
دانشگاه مونستر آلمان
مسجد مسلمانان در ویانا، پایتخت اتریش
عکس از زنان مسلمان در یک بازار در آلمان
عکس نمادین راجع به ناسیونال سوسیالیسم در آلمان
اولین مسجد دولتی در آتن پایتخت یونان
عکس از آرشیف دویچه وله
یک ایالت آلمان تصمیم گرفت که پس از این، دختران اجازه ندارند که در مکاتب برقع بپوشند
در سال گذشته ۹۵۰ مورد رویداد جنایی ضد مسلمانان در سراسر آلمان انجام شده است
بحث ها در مورد منع پوشیدن چادر در مکاتب و کودکستان های آلمان هنوز هم جریان دارد