معاهده

مقام های جزیره ساموس در یونان گفته اند که وضعیت در زمستان پیشرو از کنترول آنان خارج خواهد شد.
سلواکیا مخالفت خود را با پیمان مهاجرت سازمان ملل اعلام کرد.
عکس از: مهاجر نیوز.