معاهده

اعتراض مهاجران در جزیره قبرس، برخی از آن ها فکر می کنند که در این جا مورد تبعیض قرار می گیرند.
مقام های جزیره ساموس در یونان گفته اند که وضعیت در زمستان پیشرو از کنترول آنان خارج خواهد شد.
سلواکیا مخالفت خود را با پیمان مهاجرت سازمان ملل اعلام کرد.
عکس از: مهاجر نیوز.