نظر سنجی

بدبینی در برابر مهاجرت در میان جمعیت آلمان به میزان زیادی رایج است، اما این بدبینی ها (در مقایسه با گذشته) کاهش نیز یافته است.
شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، هنوز هم مهاجرت را بزرگ ترین چالش می دانند.
عکس از (picture alliance) شمار بیشتر شهروندان آلمانی به پذیرش مهاجرین اقلیمی، دید مثبت دارند.
بر بنیاد یک پژوهش، بخش عمده‌ای از پناهجویان تازه وارد خواهان ادغام کامل در جامعه آلمان اند.
یک نظرسنجی نشان می‌دهد که بیش از نیمی از آلمانی‌ها نسبت به پناهجویان نظر منفی دارند.
در نظر سنجی تازه، شمار بیشتر شهروندان آلمانی گفته اند که پناهجویان به منفعت جامعه شان خواهند بود.
عکس از دویچه وله/ دو سوم حصه شهروندان کشورهای اروپایی طرفدار پذیرش پناهجویان از کشورهای در حال منازعه اند.