نیرو های دریایی

این مهاجران بالاخره به تاریخ ۱۲ اپریل به ایتالیا رسیدند. عکس از آلارم فون
١۴ مهاجر در آب های کانال مانش توسط نیروهای دریایی شمال فرانسه نجات داده شدند. ٢٥ /١٢/٢٠١٩ عکس: پرفکتور دریایی شمال فرانسه