هنر آشپزی

سعدیه حسابی آشپز افغان در لیون. عکس از مهاجر نیوز
سعدیه حسابی در رستورانت "موویز هرب" در شهر لیون فرانسه. عکس: مهاجرنیوز