پاسپورت

نمای شهر قبرس
مدرک اقامت خارجی ها در آلمان
عکس از آرشیف/ یک گروه از مهاجران با مدارک جعلی در یونان بازداشت شد
عکسی از جلد یک پاسپورت آلمانی
شش افسر پولیس یونان به ظن صدور غیرقانونی پاسپورت و مدارک هویت این کشور، زیر پیگرد قرار دارند.
پولیس یونان یک گروهی از مهاجرین را با پاسپورت‌های جعلی بازداشت کرد.
شرایط اعطای حق شهروندی در کشورهای مختلف اروپایی متفاوت است.
کدام کشورها حق شهروندی با قید و شرط عرضه می کنند؟
پولیس یونان گروهی از پناهجویان را با پاسپورت های جعلی بازداشت کرده است.
ایالت زاکسن آلمان پیشنهاد کرده است، پناهجویانی ک هویت شان مشخص نیست، برای مدتی در بازداشت نگهداری شوند.
عکس از دویچه وله/ پولیس یونان گروهی از پناهجویان را با پاسپورت های جعلی بازداشت کرده است.
پولیس آلمان درحال کنترول پاسپورت