پذیرش

عکس از اوپن آرمز
عکس از (picture alliance) شمار بیشتر شهروندان آلمانی به پذیرش مهاجرین اقلیمی، دید مثبت دارند.
ایتالیا یک گروه ۱۴۷ نفری پناهجویان را از لیبیا پذیرفته است.
آلمان نسبت به همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، پناهجویان بیشتر را در سال گذشته پذیرفته است.
بر بنیاد قانون تازه حکومت فدرال آلمان، ظرفیت پذیرش پناهجویان در کورس‌های زبان و ادغام بالا می‌رود.
یک عضو ارشد حزب سوسیال دموکرات آلمان خواسته است که برای پذیرش پناهجویان نجات داده شده در مدیترانه، "برنامه پذیرش ایالتی" در نظر گرفته شود.
بخش صنایع دستی آلمان با کمبود کارگران مسلکی روبرو است.
پرتگال اعلام کرد که تا سطح یک‌هزار پناهجو را از اردوگاه‌های یونان می‌پذیرد.
اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال آلمان در سال گذشته، روی حدود ۲۱۶ هزار درخواست پناهندگی در مراحل ابتدایی و ثانوی تصمیم گرفته است.
پناهجویان از مجراهای مختلف وارد اتحادیه اروپا می‌شوند.
تصمیم‌گیری روی ۱۷ درصد تمامی دوسیه های پناهندگی در سال ۲۰۱۸ در آلمان با اشتباهات همراه بوده است.
دو مهاجر نجات داده شده از مدیترانه در کشتی سی ای واچ  آلمانی، روز هشتم جنوری. عکس از REUTERS/Darrin Zammit Lupi