پناهجوی رد شده

عکس از آرشیف/ بر اساس حکم محکمه قانون اساسی «آزمایش ایمان» در مورد پناهجویان نوکیش فقط به صورت بسیار محدود امکان پذیر است
 عکس از  Creative Commons
اخراج گروهی مهاجران رد شده از آلمان به افغانستان
قرار است در آینده نزدیک یک گروه از پناهجویان ردشده افغان از آلمان اخراج شود.
یک پناهجو در یکی از مراکز  دسترسی به خدمات صحی. عکس از مهاجر نیوز
با تصویب یک سلسله تغییرات در قوانین، امکان مقام های مسئول برای بازداشت پناهجویان ردشده گسترش یافت.
وزیر داخله ایالت نیدرزاکسن آلمان با گسترش اخراج پناهجویان افغان مخالفت کرده است.
هورست زیهوفر، وزیر داخله فدرال آلمان می خواهد که اخراج پناهجویان افغان را به گونه منظم ادامه بدهد.
اود ریمیلو، وکیل مدافع در اتاق انتظار دادگاه ملی حق پناهندگی. عکس از مهاجر نیوز