پناهجویان

عکس آرشیف: یک کمپ خودسرانه مهاجران در خیابان ویلسون در سن-دنیس. عکس از مهاجر نیوز
طیبه عباسی، دختر خانواده عباسی در ایران تولد شده و افغانستان را ندیده و نمی‌شناسد. عکس از  Amnesty Internationl
گروه دیگر از پناهجویان اخراجی افغان به کابل رسید.
بیشترین درخواست برای تجدید نظر از سوی پناهجویان مرد ارایه شده است.
عکس آرشیف: سه مهاجر پاکستانی در یک خیمه بزرگ کمپ بیرا در بیهاچ. عکس از کلیر دوبوزی
عکس آرشیف: پناهجویان در آب‌های ترکیه
قرار است امروز (دوشنبه ۱۷ جون) یک گروه دیگر از پناهجویان افغان از آلمان اخراج شود.
در حال حاضر فقط ایالات بایرن و زاکسن در فواصل منظم نه فقط خلافکاران و خطرآفرینان، بلکه پناهجویان دیگری را هم که تقاضاهای پناهندگی شان ردشده، به افغانستان پس می فرستند.
کودکان مهاجر و بدون همراه در نزد خانواده هایی که سرپرستی آن ها را به عهده گرفته اند.
در حال حاضر در بسیاری از ایالات آلمان فقط اخراج خلافکاران، خطرآفرینان و پناهجویانی به افغانستان ممکن است که هویت واقعی شان را پنهان می کنند.
یک کشتی نیروهای دریایی فرانسه در کانال مانش. عکس از @premarmanche
یک زن مهاجر در حال بایسکل‌رانی. عکس از#BIKEYGEES