پناهندگان

پناهجویان در گران کاناریا اسپانیا (عکس آرشیف)
عکس مهاجری که ادعا می کند توسط پولیس کرواسیا مورد لت و کوب قرار گرفته است | عکس: شورای پناهندگان دنمارک
جایزه صلح انیستیتوت گوتینگن
فیلیپو گراندی، کمیشنر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در جزیره لیسبوس یونان
کودکان؛ قربانیان خشونت
نمایی از پارلمان اتحادیه اروپا
Photo: Reza Shirmohammadi پناهجویان بی سرپناه به اردوگاه جدید می‌روند
عکسی از مردم در یکی از خیابان های آلمان
با وجود وضعیت بد امنیتی در افغانستان، روند اخراج پناهجویان از آلمان ادامه دارد (عکس آرشیف)
روند  ادغام پناهجویان در بازار کار و شمولیت شان در نهادهای آموزشی در آلمان رو به بهبود است
اتحادیه اروپا و مساله مهاجرت
اردوگاه ویال در یونان. عکس از مهاجرنیوز