پیشینه مهاجرت

کنفرانس اسلام در آلما در سال ۲۰۰۶ راه اندازی شد
حدود یک سوم همه مردم با پیشینه مهاجرت در آلمان، از کشور های اروپایی اند
شماری از کارمندان محلی آلمان با خانواده های شان که وارد آلمان شده اند (عکس آرشیف)
شش سال از آغاز بحران مهاجرت در اروپا می‌گذرد
الفونسو داویس، مدافع تیم باین مونشن REUTERS/Michael Dalder
لوت سخنگوی برکنار شده حزب راستگرای "بدیل برای  آلمان"