کابل

اخراج گروهی مهاجران رد شده از آلمان به افغانستان
۳۱ پناهجوی جدید افغان از آلمان (عکس آرشیف)
قرار است یک گروه پناهجویان رد شده افغان ازآلمان اخراج شود.
گروه دیگر از پناهجویان اخراج شده از آلمان به کابل رسید.
گروهی از پناهجویان اخراج شده از آلمان به کابل رسید.
فیلم "قهرمانان واقعی" سرگذشت هنرمندانی را به نمایش می کشد که در جریان اجرای تئاتر در کابل قربانی یک حمله انتحاری شدند.
عکس از آرشیف دویچه وله/ قرار است پناهجویان زیرسن رد شده افغان در این مرکز نگهداری شوند.