کارت هوشمند

افغان هایی که از مرز افغانستان به پاکستان می روند. عکس: پکچرالیانس
یک کارمند افغان اطلاعات مربوط به پناهندگان را در دفتر سازمان ملل در اسلام آباد در کامپیوتر درج می کند. عکس: سازمان ملل متحد