کارمندان محلی

یک ترجمان افغان اردوی آلمان (دوم از طرف راست) در کندز (عکس از آرشیف)

گروهی از شهرونداناأفغان که از کابل تخلیه شده اند، در میدان هوایی فرانکفورت در انتظار بررسی اسنادشان هستند (عکس آرشیف)

طالبان در سرک های شهرهای مختلفاأفغانستان گزمه می زنند تا مطمئن شوند که کسی از قوانین شان سرپیچی نمی کند/عکس: Bernat Armangue/AP Photo/picture-alliance
عکس از آرشیف/ جریان تخلیه افغان ها از افغانستان
یکی از کارمندان محلی سابق نیرو های آلمانی در مزار شریف
عکس از تخلیه شهروندان و همکاران محلی اردوی آلمان از میدان هوایی بین المللی در کابل
شماری از شهروندان افغان در پایگاه هوایی رم شتاین که در آلمان قرار دارد./عکس: picture-alliance/ASSOCIATED PRESS/Mathias Schrader
شماری از کارمندان محلی آلمان با خانواده های شان که وارد آلمان شده اند (عکس آرشیف)
آخرین پرواز تخلیه آلمان از افغانستان پس از تصرف قدرت توسط طالبان/عکس: Kai Pfafenbach/Reuters
عکس از تخلیه شهروندان و همکاران محلی اردوی آلمان از میدان هوایی بین المللی در کابل
یکی از ترجمان های افغان اردوی آلمان فدرال در کندز (آرشیف)
یکی از ترجمان های افغان اردوی آلمان فدرال در کندز (آرشیف)