کانال مانش

نجات مهاجران در آب های مانش نزدیک به پا دو کاله. جولای ۲۰۲۰. عکس: پرفکتور مانش و دریای شمال
چندین تن در اثر غرق شدن یک قایق در کانال مانش جان باختند. عکس: رویترز
یک قایق مهاجران در کانال مانش. عکس: مهدی شبیل/مهاجرنیوز
چندین تن پس از غرق شدن قایق در کانال مانش مفقود شدند. عکس: فرمانده مانش و دریای شمال فرانسه
پس از رسیدن مهاجران در دووار، آنها در بازداشتگاه تاگ هاون منتقل می شوند. عکس: HMIP
نجات یک قایق مهاجران در کانال مانش ۱۶ مارچ ۲۰۲۰.   عکس: پرفکتور مانش و دریای شمال
مهاجران سوار بر یک قایق کوچک. عکس از صفحه پرفکتور مانش و دریای شمال فرانسه
یک کشتی نیروهای دریایی بریتانیا. عکس از پیکچر الیانس
یک قایق مهاجران در کانال مانش، اپریل ۲۰۲۰. عکس از پولیس مانش و دریای شمال فرانسه
کشتی نیروهای دریایی انگلستان در کانال مانش. عکس از پکچر الیانس
یک قایق مهاجران در کانال مانش. عکس از فرمانداری دریای شمال فرانسه
کشتی نیروهای دریایی انگلستان در کانال مانش. عکس( آرشیف)از پیکچر الیانس