کمک

آرشیف: آواره گان داخلی در انتظار کمک صف کشیدند. عکس: 
  سازمان ملل در امور مهاجران
آواره گان داخلی در انتظار کمک صف کشیدند. عکس: 
  سازمان ملل در امور مهاجران
جان ایگلند رئیس شورای پناهنده گان ناروی در حال گفتگو با وزیر مهاجرین طالبان، ۲۷ سپتمبر ۲۰۲۱، کابل.
عکس: وزارت مهاجرین و عودت گننده گان
روند کمک های بشردوستانه برای آواره گان داخلی، اگست ۲۰۲۱. عکس: سازمان ملل متحد برای مهاجران
کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در شهر ژنو، سپتامبر ۲۰۲۱. عکس: سازمان ملل متحد،.عکس: سازمان ملل متحد
گرد مولر، وزیر انکشاف آلمان فدرال
عکس از آرشیف/ حکومت آلمان بیش از ۴۵۰۰ تن را پس از سقوط کابل به دست طالبان از این کشور بیرون کشیده است
August 31 | Photo: picture alliance
میگران آن ده موف:  این سایت در  انگلستان در تلاش است تا مهاجران را از سفر غیرقانونی منصرف کند. عکس: برگرفته شده از سایت" آن ده موف"
جیو بارنتز کشتی جدید سازمان داکتران بدون مرز است. عکس: صفحه تویتر سازمان داکتران بدون مرز
گیرهارد ترابیرت، یک داکتر آلمانی سرگرم معالجه پناهجویان در بیهاج
عکس از ماه جنوری امسال
 Photo: Alea Horst
سال گذشته در کنفرانس سوریه، کشورهای کمک کننده جهان متعهد شدند که هفت میلیارد دالر را به این کشور مساعدت کنند.
بیجاشده گان ولایت جوزجان از کمک های بشری مستفید شدند. عکس: UNHCR