کمک

یک مرد کهنسال افغان روی آوار خانه اش نشسته است
مقر مرکزی بانک جهانی در واشتنگتن دی سی
رضاکاران در حال بسته بندی بسته های کمک برای اوکرایین/عکس: Florian Schmitz/DW
انالنا بئربوک، وزیر خارجه آلمان فدرال
پناهجویان اوکرایینی که به پولند رسیده اند
 Photo: EPA/Vitaliy Hrabar POLAND OUT
دیدار فلیپو گراندی نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای مهاجران در تاجیکستان. عکس: سازمان ملل
آرشیف: آواره گان داخلی در انتظار کمک صف کشیدند. عکس: 
  سازمان ملل در امور مهاجران
آواره گان داخلی در انتظار کمک صف کشیدند. عکس: 
  سازمان ملل در امور مهاجران
جان ایگلند رئیس شورای پناهنده گان ناروی در حال گفتگو با وزیر مهاجرین طالبان، ۲۷ سپتمبر ۲۰۲۱، کابل.
عکس: وزارت مهاجرین و عودت گننده گان
روند کمک های بشردوستانه برای آواره گان داخلی، اگست ۲۰۲۱. عکس: سازمان ملل متحد برای مهاجران
کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در شهر ژنو، سپتامبر ۲۰۲۱. عکس: سازمان ملل متحد،.عکس: سازمان ملل متحد
گرد مولر، وزیر انکشاف آلمان فدرال