کنترل

مرز بین ایتالیا و  فرانسه.  عکس: مهاجرنیوز/مهدی شبیل
یک پلیس فرانسوی در حال کنترل در مرز. عکس: رویترز