اروپا را بشناسیم

کمیسیون اتحادیه اروپا نسبت به وضعیت بد پناهجویان در جزایر یونان ابراز نگرانی کرده است.
رقم درخواست پناهندگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، در سال ۲۰۱۸ نسبت به سه سال گذشته آن در سطح پایین قرار گرفته است.
کودکان ویتنامی به هدف بهره برداری جنسی به اروپا قاچاق می‌شوند.
سازمان عفو بین الملل در بدرفتاری با پناهجویان در مرز میان بوسنیا و کرواسیا، اتحادیه اروپا را همدست می‌داند.
در شرایط خاص امکان سلب تابعیت از شهروندان کشورهای اروپایی وجود دارد.
پناهجویان بازگشت کننده . عکس از: آرشیو مهاجرنیوز.
گروهی از مهاجران در شمال پاریس، جنوری ٢٠١٩. عکس از خبرگزاری رویترز
اداره مهاجرت آلمان چهار دلیل را برای لغو پناهندگی ارائه می کند
هم سطح بودن چشم ها (Auf Augenhöhe)
این ویزای طلایی به شما اجازه‌ زندگی و سفر آزادانه در هر کشور عضو شینگن را می دهد
پناهجویان به خدمات صحی و بهداشتی یکسان در کشورهای جهان دسترسی ندارند. Credit: Medecins du Monde /Olivier Papegniers
پناهجویان از مجراهای مختلف وارد اتحادیه اروپا می‌شوند.