اروپا را بشناسیم

سالانه، هزاران زن در فرانسه درخواست پناهندگی می‌کنند تا خود یا دختران شان را از تهدید ختنه زنانه حفاظت کنند. گرافیک: اگات تروشون بارت/ فرانس ۲۴
عکس ترسیم شده. کریدیت: باتیست کوندومینه
مهاجران در برابر مرکز پتی شاتو در بروکسل. عکس از سازمان داکتران دنیا
در فرانسه بسیاری از کارهای اداری مهاجران آنلانن شده است. عکس: فلیکر، کریتیف کومون
اردوگاه مهاجران در شهر کاله فرانسه. عکس: رویترز
پناهجویان سوریایی در قبرس (عکس آرشیف)
در فرانسه مهاجران بدون اسناد نیز مورد حمایت قرار می گیرند. عکس: ستدیو گرافیک فرانس میدیا موند
بیرق ایرلند
اود ریمالو، وکیل مدافع در دادگاه ملی حق پناهندگی. عکس از مهاجر نیوز
عکس آرشیف: پناهجویان در پاریس، ۲۰۱۷. عکس از مهدی شبیل