اروپا را بشناسیم

اردوگاه مهاجران در شهر کاله فرانسه. عکس: رویترز
بیرق ایرلند
اود ریمالو، وکیل مدافع در دادگاه ملی حق پناهندگی. عکس از مهاجر نیوز
عکس آرشیف: پناهجویان در پاریس، ۲۰۱۷. عکس از مهدی شبیل
کارگران یک پروژه ساختمانی. عکس از پیکسابی
نمای شهر قبرس
واتیزات: رهنمای اطلاعاتی برای مهاجران در فرانسه. عکس: سازمان واتیزات
دفتر اداره پناهندگی فرانسه یا اوفپرا در فونتنی سو بوا. عکس از اوفپرا
آرشیف: تصویری از اردوگاه مهاجران درجنگل کاله قبل از تخلیه. عکس: مهدی شبیل/ مهاجرنیوز
 افپرا (اداره فرانسه برای حمایت از پناهندگان و افراد بدون تابعیت) در فونتونی سو بوا. عکس: افپرا