اروپا را بشناسیم

مهاجران در برابر مرکز پتی شاتو در بروکسل. عکس از سازمان داکتران دنیا
پناهجویان سوریایی در قبرس (عکس آرشیف)
در فرانسه مهاجران بدون اسناد نیز مورد حمایت قرار می گیرند. عکس: ستدیو گرافیک فرانس میدیا موند
بیرق ایرلند
اود ریمالو، وکیل مدافع در دادگاه ملی حق پناهندگی. عکس از مهاجر نیوز
عکس آرشیف: پناهجویان در پاریس، ۲۰۱۷. عکس از مهدی شبیل
کارگران یک پروژه ساختمانی. عکس از پیکسابی
نمای شهر قبرس
واتیزات: رهنمای اطلاعاتی برای مهاجران در فرانسه. عکس: سازمان واتیزات
دفتر اداره پناهندگی فرانسه یا اوفپرا در فونتنی سو بوا. عکس از اوفپرا