شاوخوا ۳۰۰ کډوال د پاریس په زړه کې د دولت د عالي شورا ودانۍ مخې ته خیمې تړلي. انځور: مهاجر نیوز

د سترګو ليدلی حال