د پولنډ سره د آلمان د سرحد آرشيف انځور/پيکچر الاينس

د سترګو ليدلی حال