د فرانسې په شمالي لیل ښار کې د مړو د ساتلو روغتون. انځور: رویټرز. ډسمبر ۲۰۲۱