تیفانی فیون

د عبدالمناف بایسکېل. کرېډېټ: عبدالمناف زاهد
کرېډېټ: کډوال نیوز
فرانسه کې د پناه غوښتونکو بانکي کارت. کرېډېټ: له ټویټر څخه اخیستل شوی انځور