د تحریر هیئت

کریډیت: ای پی اي
د کډوال نیوز له ارشیف څخه
د ترکېی ساحلې ګارد د کډوال ژغورلو په مهال
د سی واچ کښتې : کریدیټ سی واچ
عکس: د آرشیف
د میرال کمپ ولیکا کلیدوشا سیمی د بوسنیا
AFP: کډوال د مانش کانال څخه د تیریدو په مهال
د منیل- املو توقیف استوګنی : کډوال نیوز مایؤه پووله
بوسنیا وروسته د اور لګیدل. کریدیت: رویترز
کم عمره کډوال د پاریس په شمالي سیمه کې. کرېډېټ: کډوال نیوز
د ښاغلي جمشیدي د فلم د یوي صحنې اسکرین شاټ. له یوټیوب څخه
 د ۲۰۱۸م کال په نومبر میاشت کې اخیستل شوی عکس. نیوین کښتۍ کې سپاره کډوال. DR