ازبکستان

د فرانسې د ساحلي سرتېرو کښتۍ. کرېډېټ: د مانش او شمالي سمندر قومندانۍ
 رویترز، الیجاه نوولاج