اوکراین

آرشيف انځور ـ په آلمان کي اوکرايني مهاجرو ته جوړه سوې عبوري سرپناه
روسیې ته د اوکرایني کډوالو ننوتل. انځور: آرشیف. کریډت: پنکچر الاینس