بلجيم

زيات مهاجر له اټکلونو برخلاف د کوربه هيواد په انتخاب کي د مهاجرت پاليسي په پام کي نه نيسي
په ۲۰۱۸ کال ۲۲۴۱ مهاجر ډوب سوي دي.
زيات مهاجر بېله دې چي مجرم وي په توقيف کی ساتل کيږي
يو شمېر تورپوستي انسانان په اروپا د نژادپالنې پر اساس له تبعيض څخه شکايت کوي.
له مدیترانې څخه ژغوړل شوي کډوال، رویترز
رویترز
د هغو کډوالو په ډله کې چې سویډن ته ورځي کم عمره وادې شوې نجونې هم شته
زياتې مهاجر انجونې و ښوونځي ته له تګ څخه محرومې دي
د مهاجرت د قانوني لارو د رامنځ ته کولو غوښتنې تر مخه هم سوي
بلجیمي پولیسو د ماکسیملیان پارک په شاوخوا کې، رویترز
بروکسل کې ماکسیملیان پارک، د کډوال نیوز له آرشیو څخه
د بروکسل د ماکسیمیلین پارک په شاوخوا کې، د کډوال نیوز له آرشیو څخه