جاپان

عبدالله صدیقي (کېڼ خوا ته) له خپل حریف سره. د عکس ټول حقونه خوندي دي.
د کډوالو یوه لوبډله د ۲۰۲۰ په المپیک سیالیو کې ګډون کوي، رویترز