د چک جمهوريت

له مدیترانې څخه ژغوړل شوي کډوال، رویترز
په ۲۰۱۵ او ۲۰۱۶ کال زيات مهاجر د بالقان له لاري اروپا ته داخل سول