رومانيا

سپټمبر ۲۰۱۸: کډوال ماشوم چې د اکواریوس کښتۍ له خوا له مدیترانې څخه ژغورل شوی. کرېدېټ: موډ وېت د بې سرحده ډاکټرانو سازمان
د فرانسې د سپورټ وزیره رکسانا ماراسینو، رویترز