سنګال

۲۰۱۹: کډوال د پاریس په شمالي سیمه کې. کرېډېټ: کډوال نیوز
د ډوبې شوې کښتۍ پاتې برخې. کرېډېټ:  © Barca Nostra
سیمې ته د پولیسو تر رسېدو وروسته دغه موټروان سرويس موټر ته اور واچاوه. کرېډېټ: رویترز