سويلي افريقا

له کابين دباندي پټ سفر کوونکو څخه صرف هر څلورم ژوند پاته کيږي