سويلي افريقا

د المان پولیس د پولې د کنټرول په مهال
له کابين دباندي پټ سفر کوونکو څخه صرف هر څلورم ژوند پاته کيږي